Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

​Буряад уласай Бэшүүр аймагта таатай кино-танхим нээгдэбэ


Үнгэрһэн долоо хоногто Бэшүүр нютагта хэды хүйтэн жабартай байбашье һаань, аймагай соёлой байшанай газаа улад зон олоороо сугларжа, кинозал нээлгын хэмжээ ябуулгануудай эхилхыень тэсэжэ ядан хүлеэжэ зогсонод.

Ород онтохонуудай геройнууд мэтээр хубсалһан басагад, хүбүүд сугларагшадые баярлуулан, амтан эдеэ хоолнуудые ба шэхэрнүүдые хубаанад, тэдэнээр хамта дүрэ-зурагуудаа абхуулнад. Гурбан гармонистнууд частушкануудые дуулажа, арад зоной анхарал татанад.

Тиигэһээр байтараа тээмэндэ «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр абтаһан автоклубай тайзан дээрэһээ аймагай гулваа Василий Смолин, РЦНТ- гэй даргын орлогшо Сергей Доржиев гэгшэд гаража, бүхы сугларагшадые амаршалхадаа, «Соёл» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ грант шүүһэнэйхиие Бэшүүр һууринай Соёлой байшан һэльбэн шэнэлэгдэжэ, кино-танхимтай болобо гэжэ мэдүүлээ.

Бэшүүрэй аймагай захиргаанай Соёлой хүтэлбэриин дарга Лариса Захаровагай хэлэһэнэй ёһоор, энэ кино-танхимай бии болохые нютагай ажаһуугшад аяар 1995 онһоо хүлеэнэ. Мүнөө Бэшүүр һууринда ажаһуужа байһан 10- аад мянган хүнэй зариманиинь шэнэ кино хараха гэжэ Улаан-Үдэ зоридогшье байһан ха. Харин мүнөө нютагайнгаа Соёлой байшанай дэргэдэ кино-танхимтай болоһондоо баярлана.

- 7 хоногой туршада хэды дахин Россиин ба хари гүрэнэй кино-зурагуудые дурадхахабди, биледүүднай 100-һаа 200 солхооб хүрэтэр сэнтэй байха, - гэжэ клубай директор Полина Крюкова хөөрэхэ зуураа, - энэ хирпиисээр бодхоогдоһон Соёлоймнай байшан аяар 1974 ондо баригдаһан, һүүлшынхиеэ 2011 ондо заһабарилга хэгдээ һэн. Байшан доторнай бүхыдөө 300 хүнэй һууха һууринууд бии. 23 зохёохы нэгэдэлнүүд ажалладаг, үхибүүд дуратайгаар кружогуудта ябана, - гээд, даажа байһан эмхиингээ байдал юрэнхы дээрэнь зураглаба.

Киносеансын эхилхын урда тээ харагшадай дунда лотерей наадан үнгэргэгдэжэ, 6 хүндэ нэгэ һарын туршада түлөөһэгүйгөөр кино хараха эрхэ олгогдоо. Удангүй байшан дотор зайн гал унтаржа, кино харуулагдаа. Дүүрэһэнэйнь удаа 80 наһатай Мария Егоровна Калёных иимэ кинозалтай болоһондоо урматай: «Юумэмнай һайн тээшээ хубилжал байг лэ даа!» – гэжэ үреэжэ байгаа бэлэй.

13.12.2019 Автор: Бато-Цырен ДУГАРОВ